Tài liệu: Bài giảng Thực hiện chiến lược

"Tất cả các cửa hiệu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ bảy" (chính sách này có thể làm tăng doanh số bán lẻ nếu các cửa hiệu hiện tại chỉ mở cửa 40 giờ một tuần)"Tất cả các cửa hiệu phải nộp một báo cáo dữ liệu kiểm soát hàng tháng. Chính sách này có thể làm giảm các tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Bài giảng Kiểm tra, đánh giá chiến lược

Tài liệu: Bài giảng Kiểm tra, đánh giá chiến lược

  »  

Thứ năm, phân tích hiệu quả tập trung cơ bản vào hiệu quả lực lượng bán hàng, quảng cáo, cổ động phân phối. Những chỉ dẫn về hiệu suất lực lượng bán hàng gồm có lực lượng quân bình những cuộc thăm viếng bán hàng. Mỗi ngày và thời gian bình quân của một lần thăm viếng, thu nhập bình quân và chi phí, bình quân của một lần thăm viếng bán hàng. Những chỉ số hiệu suất quảng cáo gồm chi phí bình quân của mỗi 1000 khách hàng đã đạt tới, những số đo của những thái độ tiêu thụ trước/sau và số những đòi hỏi yêu cầu của mỗi quảng cáo. Những chỉ số hiệu suất phân phối gồm chi phí cho mỗi cấp phát và số lượng bình quân mỗi cấp phát mỗi ngày.
Bài giảng Quản trị rủi ro

Tài liệu: Bài giảng Quản trị rủi ro

  »  

• RỦI RO QUẢN LÝ• Là những rủi ro nảy sinh do trình độ yếu kém của người quản lý vì vậy quyết định do họ đưa ra có thể sai lầm gây tổn hại thậm chí phá sản doanh nghiệp.• RỦI RO TÀI SẢN• Là những rủi nảy sinh do tài sản và cơ cấu tài sản doanh nghiệp nắm giữ.• RỦI RO TÀI TRỢ• Là những rủi ro và trách nhiệm pháp lý nảy sinh từ cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.
Bài giảng Tổng quan về thương hiệu

Tài liệu: Bài giảng Tổng quan về thương hiệu

  »  

• Brand và Trademark cũng tồn tại song song.• Thường gặp các cụm từ "Building Brand", 'Brand Strategy"; Brand Image"; "Brand Vision"; "Brand Management" • Không gặp các cụm từ "Building trademark"; "Trademark Management"; "Trademark Vision". , • Trademark – dùng trong pháp lý (TRIPS, BTA, Công ước Paris, luật SHTT các nước ).• Brand – dùng trong marketing, quản trị doanh nghiệp
Bài giảng Quản trị thời gian thực hiện dự án

Tài liệu: Bài giảng Quản trị thời gian thực hiện dự án

  »  

v Phương pháp sơ đồ Gantt cho biết nhiệm vụ cụ thể của từng hoạt động, thứ tự thực hiện các hoạt động, độ dài thực hiện từng hoạt động, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động.v Cho biết tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án.
Bài giảng Quản trị chi phí thực hiện dự án

Tài liệu: Bài giảng Quản trị chi phí thực hiện dự án

  »  

v Thực tế thực hiện dự án có những đòi hỏi khắt khe về thời gian cần hoàn thành dự án phát sinh ra.v Vd: Thời điểm 30 tết âm lịch, cần phải xây nhà xong để ăn tết.
Bài giảng Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

Tài liệu: Bài giảng Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

  »  

Là sự biến đổi của phương pháp sơ đồ PERT, trong đó, việc biểu diễn các tiến trình và mối quan hệ giữa chúng được thể hiện trên hệ trục tọa độ 2 chiều.
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân