Tài liệu: Đề cương đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 9I. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930” 91. Hoàn cảnh ra đời 92. Nội dung luận cương 93. Ý nghĩa của luận cương: 10II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939 111. Khái quát hoàn cảnh lịch sử 112. Chủ trương nhận thức mới của Đảng 11III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 121. Hoàn cảnh lịch sử 122. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 133. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945 131. Nguyên nhân thắng lợi 132. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 143. Bài học kinh nghiệm 14CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975) 15I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp 151. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 152. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 16II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 201. Đường lối GĐ 1954-1964 202. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm 22
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
12 câu hỏi đáp đường lối

Tài liệu: 12 câu hỏi đáp đường lối

  »  

+ Các pt yêu nc và các tổ chức của Đảng có những hạn ché về g/c, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp đc rộng rãi các lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp đc 2 lực lượng cơ bản 9 công nhân và nông dân) cho nên thất bại.+ Cuộc đấu tranh của ta nằm trong tình thế bị động, nên Pháp đã dạp tắt nhanh chóng.+ Ta gặp phải sai lầm trong quá trình đấu tranh yêu cầu người P thực hiện cải lương, phản đối chiến tranh và cầu viện nc ngoài.+ Những cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, đa số các pt mang tính tự phác, trong nội bộ chia rẽ.+ Lực lượng ta và địch ko cân xứng, ta đấu tranh khi địch vẫn còn mạnh, địch có trang bị vũ khí hiện đại hơn ta.+ Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả năng lãnh đạo của g/c công nhân và chưa đoàn kết đc họ.+ Chưa có chính Đảng lãnh đạo.(Các pt thất bại như: pt cần vương,, cuộc khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân )
Bài giảng đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  »  

a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.
Bộ 12 câu hỏi đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tài liệu: Bộ 12 câu hỏi đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  »  

Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ ngày 6-1-1930 đến ngày 7-2-1930 (sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10-9-1960 quyết nghị "từ nay trở đi sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng". Thành phần dự Hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của Nguyễn ái Quốc-đại diện của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Đông Dương Cộng sản liên đoàn không đến kịp, do vậy đến ngày 24-2-1930 xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nội dung Hội nghị: Thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo. Đó là Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam . Lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau này Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được xem là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đã phản ánh những nội dung cơ bản nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người trên đất nước Việt Nam.
Chủ trương nhận thức mới của Đảng

Tài liệu: Chủ trương nhận thức mới của Đảng

  »  

hiện trong văn kiện Chung quanh vấn đề chính sách mới công bố tháng 10 năm 1936. Trong chính sách mới cho rằng : “ Cuộc dân tộc giải phóng không nhất định phải gắn kết chặt với cuộc cách mạng liên địa. Nghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa cần phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng.”. Tức là với 2 nhiệm vụ này không nhất thiết phải song song tồn tại, mà phải tùy hoàn cảnh mà đặt nhiệm vụ nào lên hàng đầu hoặc giải quyết các nhiệm vụ một cách liên tiếp, đồng thời xác định kẻ thù nào là nguy hiểm nhất để tập trung lực lượng của dân tộc mà đánh cho toàn thắng. Tóm lại: chủ trương mới của Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ, xác định mục tiêu trước mắt của CM, từ đó đề ra các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt, thích hợp hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành chính quyền, chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh sau này.
Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Tài liệu: Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

  »  

/ Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ đại hội VI đến đại hội X:Từ việc chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, Đại hội VI đã cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên là thực hiện cho bằng được 3 chương trình lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Ba chương trình này liên quan chặt chẽ với nhau. Phát triển lương thực thực phẩm và hàng tiêu dung là nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho đời sống nhân dân sau mấy chục năm chiến tranh ác liệt và trong bối cảnh của nền kinh tế còn đang trong tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội; phát triển hàng xuất khẩu là yếu tố quyết định để khuyến khích sản xuất và đầu tư trong nước, tạo nguồn thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Xác định thứ tự ưu tiên đó đã cho phép phát huy sức mạnh nội lực và tranh thủ sức mạnh từ bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội. => Thực chất, đây là sự thay đổi trong lựa chọn mô hình chiến lược CNH, chuyển từ mô hình hướng nội (thay thế nhập khẩu) trước đây bằng mô hình hỗn hợp (hướng về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu) đang được áp dụng phổ biến và khá thành công tại các nước Châu Á lúc bấy giờ.
Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946

Tài liệu: Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946

  »  

Sau CMT8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp phải nhiều khó khăn to lớn,hiểm nghèo. Quân địch bủa vây tứ phía, chính quyền non trẻ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, Đảng ta đã khéo léo thực hiện thành công sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp, “chèo lái”con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân