Tài liệu: Bài giảng Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH

* Hổ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ( thủ tục vay, hình thức vay ).* Tư vấn cho nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả.III.6 Chính sách xã hội:* Chính sách xóa đói giảm nghèo* Chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế * Tuyên truyền luật pháp và thực thi công bằng, dân chủ ở nông thôn.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Bài giảng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  »  

* Quyết định chiến lược phát triển KT-XH: đảm bảo tính dân chủ hóa, khoa học hóa, thể chế hoá. * Kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân: nhằm tạo ra khuôn khổ tăng trưởng, thực hiện mục tiêu chiến lược * Tổ chức bộ máy thực hiện: xác định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm từng bộ phận quản lý. * Chỉ huy và phôí hợp thực hiện: cần có sự quản lý thống nhất, nhằm điều hòa, phối hợp các mặt hoạt động của nền sản xuất xã hội. * Khuyến khích và trừng phạt: bằng các công cụ kinh tế và hành chính, hướng các chủ thể kinh tế hoạt động theo định hướng phát triển.
Bài giảng Kế hoạch hóa và tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng Kế hoạch hóa và tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  »  

Những ngày vừa qua, thị trường tài chính tiền tệ liên tục được chứng kiến sự ra mắt khá rầm rộ của hai công ty tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên (Công ty Tài chính Prudential của Tập đoàn Prudential và Công ty Tài chính SG của Tập đoàn Société Générale). www.cpv.ogr.vn -16/10/2007 Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm.
Bài giảng Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng Lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

  »  

* Thực hiện ổn định giá trị của đồng tiền, kiềm chế lạm phát.* Lãi suất tín dụng phải dựa trên quan hệ cung- cầu về vốn và chỉ số gía cả, thực hiện nguyên tắc: lãi suất tiền vay cao hơn lãi suất tiền gởi và lãi suất tiền gởi cao hơn mức lạm phát.* Tăng cường vai trò chủ đạo của các NHTM nhà nước.* Phục vụ đắc lực cho quá trình CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.* Hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ.
Bài giảng Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

  »  

* Phân phối trong kinh tế tập thể: có sự kết hợp giữa phân phối theo lao động và vốn cổ phần.* Phân phối trong kinh tế cá thể, tiểu chủ : dựa trên vốn đầu tư và khả năng tổ chức SX-KD của chủ đơn vị kinh tế.* Phân phối trong kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước : dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu sức lao động, sở hữu tư bản.
Bài giảng Kinh tế đối ngoại trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế đối ngoại trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

  »  

font chữ: Times New Roman Size chữ: 14, hệ soan thảo Unicode Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 Lines Canh lề: trên 3,5cm; dưới 3cm; phải 2cm; Trái 3,5cm Số trang đánh ở giữa trên đầu trang giấy. Đề án in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (Nội dung dày khoảng 20 trang, không kể các mục khác)
Tổng hợp bộ đề Mác - Lênin

Tài liệu: Tổng hợp bộ đề Mác - Lênin

  »  

Đề 3 :câu 1: ( 3 điểm ) : nêu biểu hiện của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tự do cạnh tranh?câu 2: ( 2 điểm ) : thế nào là lao động cụ thể, trừu tượng. ý nghĩa của việc phát hiện tính 2 mặt của lao động Sx hàng hóacâu 3 : ( 2 đểm ): tại sao c/m XHCN lại mang tính toàn diện .triệt để , sâu sắc đến mọi mặt đời sống ?câu 4: ( 1 điểm ) : phân tích chức năng cơ bản của nhà nc' trong CNXH?câu 5: (1 điểm ): vì sao tính liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp khác là điều tất yếu trong các mạng XHCN?câu 6 (1 điểm ) : biểu hiện của qluật giá trị thặng dư trong tự do cạnh tranh?Đề 6câu 1( 3 điểm) : nêu tuần hoàn và chu chuyển tu bản. nhân tố ảnh hưởng đến chu chuyển tư bản?câu 2( 2 điểm) sức lao động là gì? khi nào sức lao động trở thành hàng hóa?câu 3 ( 2 điểm) tại sao nói thời kì quá độ cách mạng là toàn diện, triệt để và sâu sắc?câu 4 ( 1 điểm) làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc?câu 5(1 điểm) nêu đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội?câu 6( 1 điểm) phân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra ?
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân